Obchodné podmienky

PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU

Názov spoločnosti:                   Grosche s.r.o.
Ulica a číslo:                              Súľov 46
Mesto a PSČ:                             Súľov - Hradná, 013 52
Štát:                                           Slovensko
IČO:                                            50 522 167
DIČ:                                            2120378062
IČ DPH:                                      SK2120378062

Sme platcami DPH.

 

 

1. DEFINÍCIA POJMOV

1.1.  Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu.

1.2.  Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez internetový obchod a uzavrieť s Grosche s.r.o. kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez  internetový obchod, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez internetový obchod odoslala záväznú objednávku na www.grosche.sk. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

1.3.  Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

1.4.  Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

 

2. OBJEDNÁVANIE TOVARU A UZAVRETIE ZMLUVY

2.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť Grosche s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „kúpna zmluva“, alebo tiež „zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Grosche s.r.o. .

2.2. Návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len „objednávka“). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná Grosche s.r.o. . Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.grosche.sk a jeho odoslaním cez internetový obchod.

2.3. Objednávka obsahuje tiež:

  1. vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
  2. vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
  3. udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý internetovému obchodu www.grosche.sk kedykoľvek na požiadanie preukázať.
  4. vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

 

2.4. Objednávka zaniká:

a. odmietnutím objednávky  zo strany predávajúceho,

b. márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na potvrdenie objednávky.

2.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len „potvrdenie objednávky“). Potvrdenie objednávky je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti Grosche s.r.o. adresované kupujúcemu, v ktorom Grosche s.r.o. potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

2.6. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok spoločnosti Grosche s.r.o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné.

2.7. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti Grosche s.r.o. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť Grosche s.r.o. povinná prijať.

3. KÚPNA CENA TOVARU

3.1.   Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.

3.2.  Kúpna cena tovaru je platná v čase vytvorenia objednávky. Internetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou    Grosche s.r.o. si vyhradzuje právo cenu meniť podľa svojho uváženia. 

3.3.   Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu internetového obchodu www.grosche.sk prevádzkovaného spoločnosťou Grosche s.r.o. do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

3.4.   Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

3.5.   Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti Grosche s.r.o. a to jedným z nasledujúcich spôsobov, spomedzi ktorých je kupujúci oprávnený vybrať si pri objednávaní tovaru:

a. prevodom na účet spoločnosti Grosche s.r.o. 

b. dobierka - platba v hotovosti pri prevzatí tovaru od kuriéra zvolenej doručovacej spoločnosti

3.6.   Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Grosche s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky alebo odovzdaním kúpnej ceny kuriérovi alebo Slovenskej pošte. Pri platbe na účet Grosche s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky.

4. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

4.1.   Ak je tovar na sklade, bude objednávka kupujúceho vybavená do 24 hodín, pri tovare ktorý je dostupný ale nie je skladom bude objednávka kupujúceho vybavená približne do 48 hodín iba počas pracovných dní, od momentu doručenia akceptácie objednávky predávajúcim kupujúcemu, pričom vybavením sa rozumie odovzdanie tovaru na odoslanie prostredníctvom kuriérskej služby. Termín dodania tovaru kupujúceho závisí od prevzatia si doporučenej zásielky kupujúcim.

4.2.   Pri výbere spôsobu zaplatenia kúpnej ceny vopred na účet spoločnosti Grosche s.r.o. začína dodacia lehota plynúť od pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti Grosche s.r.o. za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke kupujúceho.

5. MIESTO DODANIA

5.1.   Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a internetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. ju ako miesto dodania v potvrdení objednávky potvrdil.

 

6. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

6.1.   Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

6.2.   Objednané produkty budú kupujúcemu dodané prostredníctvom kuriérskej služby GLS , pričom

náklady na doručenie produktov budú pripočítané k celkovej hodnote objednávky kupujúceho.

 

 

6.3.    Cenník dopravy

 

Doručenie kuriérom spoločnosti GLS:

 

Cena poštovného sa odvíja od hmotnosti a veľkosti balíka.

0 - 3 kg = 3,50 €

4 - 10 kg = 4,40 €

10 kg a viac = 7 €

Na rybársky sortiment sa nevzťahuje cena poštovného podľa hmotnosti, ale je účtované jednotné poštovné 3,50 €.

 

7. DODANIE TOVARU

7.1.   Záväzok Grosche s.r.o. dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť v dodacom liste. Následne obdrží kupujúci na e-mailovú adresu zadanú v objednávke účtovný doklad - faktúru, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

7.2.   Záväzok spoločnosti Grosche s.r.o.  dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak internetový obchod www.grosche.sk bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a  kupujúci si tovar neprevzal.

7.3.   V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti obchodu www.grosche.sk späť, je internetový obchod www.grosche.sk prevádkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

8.1.   Podrobnosti o právach kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady a postup pri reklamácii tovaru upravuje reklamačný poriadok, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP.

8.2.   Zodpovednosť za vady tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi spoločnosťou Grosche s.r.o. a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

  1.  ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1.   Dokiaľ nebola objednávka objednávateľovi expedovaná, môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V prípade, ak už bola zaplatená kúpna cena a došlo k odvolaniu objednávky podľa tohto bodu VOP, spoločnosť Grosche s.r.o. vráti objednávateľovi už zaplatenú kúpnu cenu v lehote najneskôr do 14 pracovných dní

9.2.    V zmysle zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o predaji tovaru na diaľku“) je kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a to v súlade s Poučením o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy zverejneným na internetovej stránke www.grosche.sk. Avšak v zmysle zákona o predaji tovaru na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je najmä:

a. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

b. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

c. predaj tovaru predávaného v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

9.3.   V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno a priezvisko, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru, ako aj číslo účtu na účely vrátenia platby. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslali v listinnej podobe poštou na adresu Grosche s.r.o., Súľov 46,013 52 Súľov-Hradná.

9.4.   Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané spoločnosti  Grosche s.r.o. najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.  Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

9.5.   Po odstúpení od zmluvy je internetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. povinný:

a. prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Grosche s.r.o., Súľov 46,013 52 Súľov-Hradná. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

b. vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

9.6.   Internetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolí iný spôsob doručenia tovaru, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný intetnetovým obchodm www.grosche.sk prevádzkovaným spoločnosťou Grosche s.r.o. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný intetnetovým obchodm www.grosche.sk prevádzkovaným spoločnosťou Grosche s.r.o..

9.7.   Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať spoločnosti Grosche s.r.o. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady na vrátenie tovaru spoločnosti Grosche s.r.o. znáša kupujúci.

9.8.   Internetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaným spoločnosťou Grosche s.r.o.  je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

a. ak pri platbe na účet spoločnosti Grosche s.r.o. kupujúci nezaplatil kúpnu cenu v lehote 30 dní od potvrdenia objednávky,

b. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne

c. ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,

d. ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti Grosche s.r.o., ktoré možno od nej požadovať, nie je intetnetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach spoločnosti Grosche s.r.o. inak ho zaobstarať,

e. ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú spoločnosť Grosche s.r.o. tovar nakupuje.

9.9.   Odstúpenie spoločnosti Grosche s.r.o. od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia od zmluvy vo forme e-mailu. Už zaplatenú kúpnu cenu vráti spoločnosť Grosche s.r.o. kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia od zmluvy bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

9.10.   Odstúpenie spoločnosti Grosche s.r.o. od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti Grosche s.r.o. na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

9.11.   Akékoľvek svoje nároky voči kupujúcemu je intetnetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

  1.  OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1.   Spoločnosť Grosche s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

10.2.   Spoloćnosť Grosche s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania tovaru, kontaktné telefónne číslo a číslo účtu za účelom uzavretia a plnenia  kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim; spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb registrovaných prostredníctvom internetového obchodu a pri vybavovaní prípadných reklamácií.

10.3.   Spoločnosť Grosche s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa dodania tovaru v poštovom styku s kupujúcim a to predovšetkým pri doručovaní objednaného tovaru kupujúcemu; osobné údaje kupujúceho v uvedenom rozsahu poskytne spoločnosť Grosche s.r.o. za účelom doručenia objednaného tovaru kuriérskym spoločnostiam, resp. Slovenskej pošte, a.s.

10.4.   Spoločnosť Grosche s.r.o. vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje kupujúcich, zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu a po splnení účelu ich spracúvania zabezpečí ich likvidáciu. Osobné údaje kupujúcich spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupneniu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

10.5.   Za účelom prieskumu spokojnosti zákazníkov poskytuje intetnetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. e-mailové adresy svojich zákazníkov (teda údaj, ktorý zásadne nie je spôsobilý identifikovať fyzickú osobu) subjektom, ktorí prevádzkujú webové portály heureka.sk, najnakup.sk, a pricemania.sk slúžiace na porovnanie cien tovarov poskytovaných v rôznych obchodoch a e-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš internetový obchod. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete ale nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho internetového obchodu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom. Tento súhlas ste oprávnení kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu:

10.6.   Kupujúci čestne vyhlasuje, že disponuje predchádzajúcim písomným súhlasom oprávnenej osoby so spracúvaním jej osobných údajov za účelom plnenia predmetu kúpnej zmluvy a je oprávnený tieto osobné údaje poskytnúť intetnetovému obchodu www.grosche.sk ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov kupujúceho, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre oprávnené osoby primerane.

10.7.   Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol poučený o svojich právach dotknutej osoby:

a. Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o aktualizáciu, doplnenie, alebo opravu svojich osobných údajov a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu:

b. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti Grosche s.r.o. vyžadovať

aa)    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

bb)   informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane osobných údajov,

cc)    presné informácie o zdroji, z ktorého intetnetový obchod www.grosche.sk prevádzkovaný spoločnosťou Grosche s.r.o. získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

dd)   zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ee)   opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

ff)     likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

gg)    likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

hh)   blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak spoločnosť Grosche s.r.o. spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

c. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti u spoločnosti Grosche s.r.o. namietať voči

aa)   spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

bb)   využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

cc)    poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.

d. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti Grosche s.r.o. kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, spoločnosť Grosche s.r.o. je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namieta, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

e. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, u spoločnosti Grosche s.r.o. kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu spoločnosti Grosche s.r.o., ktoré by malo preňho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať spoločnosti Grosche s.r.o. o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom spoločnosť Grosche s.r.o. je povinná žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať kupujúci; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia spoločnosti Grosche s.r.o. informuje kupujúceho v lehote podľa § 29 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie jeho oprávnených záujmov ako dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov spoločnosti Grosche s.r.o. vydá rozhodnutie, ktorým vyhovie požiadavke kupujúceho, alebo ak spoločnosť Grosche s.r.o. na základe zmluvy prijme iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

f. Kupujúci  je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

11.1.   Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 05.04.2018.

11.2.   Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.grosche.sk.

11.3.   Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.4.   V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

 Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastáť prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Ďakujeme Vám za čas, ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok.

Grosche s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 05.04.2018 do odvolania.
Informácie pre kupujúcich: v prípade zmeny obchodných podmienok, sú platné obchodné podmienky, ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu.

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.